ما که هستیم؟

   

درباره ما

دادﻓﻠﺎﻣﯿﻨﮕﻮ، اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ارزﺷﮕﺬاري و ﻧﻘﻄﮥ اﺗﺼﺎل آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﺷﺎﺧﮥ ﺟﺪﯾﺪ "ﺣﻘﻮق ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ" از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺠﺎريﺳﺎزي داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري در ﻋﺮﺻﮥ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻊﮐﻠﺎن، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ..

دادﻓﻠﺎﻣﯿﻨﮕﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺎل 1391 ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري دادﻓﻨﺎور آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. دادﻓﻠﺎﻣﯿﻨﮕﻮ ﺣﻮل اﯾﻦ اﯾﺪة ﻣﺤﻮري ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻌﺎﻣﻠﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎريﺳﺎزي اﺳﺖ..

 

 

توانمندی ما

ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ دادﻓﻠﺎﻣﯿﻨﮕﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزة ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺎوران داراي ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﺎت ﻋﺎﻟﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي درﺧﺸﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرجﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

۹۲

رضایت مشتری

۹۷

مورد اعتماد

۸۹

هوشمند

۹۹

دقیق

مشاوره با حمایت ویژه کسب و کارهای دانش بنیان

دستاورد دادفلامینگو

دﺳﺘﺎورد اﺻﻠﯽ دادﻓﻠﺎﻣﯿﻨﮕﻮ ﻫﻤﯿﺎري اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ در دوري ﺟﺴﺘﻦ از روﯾﮑﺮد اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺠﺎريﺳﺎزي داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ. دادﻓﻠﺎﻣﯿﻨﮕﻮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ و ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﺎزآراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎاﯾﺠﺎد اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.
دﺳﺘﺎورد اﺻﻠﯽ دادﻓﻠﺎﻣﯿﻨﮕﻮ ﻫﻤﯿﺎري اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ در دوري ﺟﺴﺘﻦ از روﯾﮑﺮد اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺠﺎريﺳﺎزي داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ. دادﻓﻠﺎﻣﯿﻨﮕﻮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ و ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﺎزآراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎاﯾﺠﺎد اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.
2000میلیون دلارحجم قرادادهای مدیریت شده
500+مشتریان
75000میلیارد ریالفعالیت ها
50+پروژه های تجاری سازی بین المللی

شرکای تجاری ما