مرکز نوآفرینی فینووا


ﻓﯿﻨﻮوا ﯾﮑﯽ از فعالان تاثیر‌گذار اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ. دپارتمان خدمات حقوقی دادفلامینگو به عنوان مشاور در کنار فینووا بوده و به ویژه در تنظیم و تدوین قراردادهای شتابدهی و سرمایه‌گذاری این مجموعه را همراهی کرده است.مقالات مرتبط