شرکت سرمایه‌گذاری کران


سرمایه‌گذاری کران در حال حاضر یکی از فعال‌ترین بازیگران بخش خصوصی در بازار سرمایه ایران است. دادفلامینگو در پروژه‌های متعددی خدمات مختلف حقوقی از جمله اعتبارسنجی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تنظیم قراردادها و انجام امور ثبتی را به کران ارایه داده است.مقالات مرتبط