خدمات تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته
خدمات حقوقی، قراردادها، ارزش‌گذاری، مالی و تجاری سازیاخبار و انتشارات

2000+
حجم قرارداد مدیریت شده (میلیون دلار)
500+
سازمان و شرکت مشتری
75000+
ارزشگذاری دارایی نامشهود (میلیارد ریال)
50+
پروژه تجاری سازی بین المللی

افتخارات و رویدادها