درباره دادفلامینگودرباره دادفلامینگو

دادفلامینگو اولین شرکت دانش‌بنیان کشور در حوزه ارائه خدمات حقوقی و ارزش‌گذاری فناوری است.


دادفلامینگو


تیم دادفلامینگو

اعضای تیم دادفلامینگوحسین فلاحی
مدیر دپارتمان ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
 
یوسف قاسمی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
دکترای حقوق فناوری‌های نوین و مالکیت فکری
 
محمدحسین شیخ فروتن
مدیر دپارتمان تجاری سازی
کارشناس ارشد مهندسی عمران در مدیریت ساخت
 
ساناز حسینی کلاهی
مدیر دپارتمان خدمات حقوقی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه منچستر انگلستان
 
کمال علی حسینی
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مهندسی مالی
 
محمدهادی کاظمی
کارشناس حقوقی ارشد
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی
 
فهیمه ذبیحی فیض آبادی
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
هومان شاهرخ
کارشناس حقوقی ارشد
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری
امیرحسین جوان
کارشناس حقوقی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی
 
نگار افشاری
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مهندسی مالی
محمدرضا عزیزخانی
کارشناس
کارشناس مهندسی شیمی
عرفان روئینی فردی
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مدیریت مالی
 
حمداله شکرالهی منفرد
کارشناس ارزش‌گذاری
کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی